Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde

Vraag een gratis studiegids aan.

Klachtregeling

Klachtregeling

De Academie SAGHO stelt alles in het werk om onze cursisten een goede scholing te laten volgen. Slechts zelden is een cursist niet tevreden met het aangeboden lesmateriaal en/of begeleiding door de docent(e). Wanneer je niet tevreden bent, neem dan te allen tijde contact op met de desbetreffende docent(e) en het secretariaat. Vaak is een oplossing dan dichtbij. 

Wanneer dit geen passende oplossing biedt, kan de cursist een klacht indienen bij de klach­tencommissie van de Academie SAGHO.

De academie SAGHO kent de volgende regelingen:  De regeling klachtenbemidde­ling, dat tot doel heeft te bemidde­len tussen klager/cursist en beklaagde/ docent/secretariaat en indien mogelijk de relatie te her­stellen.

Bovenstaand klachtrecht is van toepassing op en voor cursisten van de academie SAGHO.

Wie kunnen er klagen bij de klachten­commissie?
De cursist heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Over wie kan men klagen? 
Over het lesmateriaal, de huiswerkbegeleid(st)er/docent(e) of over de toetsing. Men kan tot 2 maanden na het ontvangen van het lesmateriaal, waar­over men wil klagen een klacht indienen. Men kan tot 2 maanden na het contact met de huiswerkbegeleid(st)er/docent(e), waar­over men wil klagen een klacht indienen. Men kan tot 2 maanden na de toetsing, waar­over men wil klagen een klacht indienen.

Klager
De klager betreft een ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft ge­maakt van de diensten de academie SAGHO. 

Aangeklaagde
De aangeklaagde betreft de academie SAGHO.

Klachtopvang
Door de Commissie Klachtenopvang, samengesteld uit leden van het bestuur van de SAGHO, met als taak het geven van informatie en advies naar aanleiding van vragen en klachten, alsmede het aanbie­den van hulp bij het indienen van de klacht.

Klachtbehandeling
De klachtencommissie van de SAGHO, biedt onder­steuning, eventueel via bemiddeling, bij de verdere aanpak van de klach­t. Zij doen het onderzoek naar de oorzaak van een klacht zo nodig met duidelijk aantoonbaar resultaat.

Doelstelling klachtregeling
De klachtregeling kent de volgende doel­stellingen:

     ­     het recht doen aan de cursist;

    ­      het bevorderen van de kwaliteit van de SAGHO;

Indienen klacht
De cursist kan de klacht schriftelijk bij ons indienen. Zowel voor de cursist als voor de Academie SAGHO is het van belang de klacht zo snel en uitgebreid mogelijk te kunnen behandelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de klacht is voorzien van de volgende gegevens: 

*              Datum van verzending klacht

*              Naam, adresgegevens en cursistennummer

*              De opleiding/cursus waar de klacht betrekking op heeft.

*              Een duidelijke uit een zetting van de klacht

*              Feiten waar de klacht op gebaseerd is

*              Eventuele voorgaande correspondentie/mail contact bijvoegen

 

Wanneer wij de klacht zoals bovenstaand van de klager/cursist ontvangen kunnen wij de klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen. Ons advies is om de klacht aangetekend te versturen aan:

Academie SAGHO BV

Commissie klachtenopvang

T.a.v. klachtencommissie

Postbus 1548

3800 BM  AMERSFOORT

Taak Klachtencommissie
De klachtencommissie heeft als taken:

het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uit­spraak over de ingediende klacht en zo nodig adviseren van de academie SAGHO over de door hen te nemen maatregelen naar aanlei­ding van de klacht

     ­      het signaleren van (structurele) tekortkomingen bij de academie SAGHO.

De klachtencommissie kan bij de uitvoe­ring van haar functie gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

     ­           het oproepen en horen van perso­nen die direct betrokken zijn bij de ingediende klacht;

het inwinnen van informatie en inzien van stukken, voor zover dit geschiedt met gerichte toestem­ming van de klager;

     ­           het inschakelen van deskundigen.

De Klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klager/cursist binnen vier weken na het indienen van de klacht wordt geïnfor­meerd over de te volgen procedure. Klager/cursist kan zich laten bijstaan door een daartoe gemachtigd (raads)persoon. Zodra de benodigde stukken compleet zijn begint de procedu­re en krijgt de klacht een officieel dossier­nummer. De Klachtcommissie doet ver­volgens binnen twee weken mededeling over de inhoud van de klacht  bij de academie SAGHO, met het verzoek om hierop bin­nen vier weken schriftelijk te reageren. Aangeklaagde kan zich laten bijstaan door een daartoe gemachtigd raadspersoon. De Klachtcommissie heeft verder de taak, de klager/cursist te informeren over de mogelijkheid van klachten bemiddeling en doet binnen redelijk termijn, doch uiterlijk binnen twee maanden na ont­vangst van de klacht, aan klager/cursist en aan academie SAGHO, middels een met redenen omklede beslissing, schrif­telijk mededeling over haar bevindingen én deelt de klager/cursist tevens mee of en zo ja welke maatregelen zij de academie SAGHO heeft voorge­steld of opgelegd. De uitspraak  van de klachtencommissie is bindend.

Externe klachtenregeling
De Academie SAGHO zal zich tot het uiterste inspannen om de klacht van de klager/cursist naar alle volle tevredenheid af te handelen. Mocht dit niet mogelijk blijken om tot een passende oplossing te komen dan heeft de klager/cursist de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de The Law Factor, Joop van den Endeplein 1, 1217 WJ te Hilversum

Ontvankelijkheid
De klachtencommissie van de The Law Factor bestaat uit een onafhankelijke specialisten. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de procedure die in artikel klachtenprocedure beschreven is.

Klachtenprocedure
Na ontvangst van de klacht krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht van ontvangst van de klacht bij de The Law Factor.

De klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.

Wanneer de klacht wel ontvankelijk is, zal de Academie SAGHO worden verzocht een inhoudelijke reactie op de klacht te geven. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

De klager ontvangt hiervan een kopie middels de klachtencommissie.

Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk om op basis van de correspondentie tot een oordeel te komen, zal de klachtencommissie de klager en de vertegenwoordiger van de Academie SAGHO verzoeken in elkaars aanwezigheid de klacht uit te diepen. De klachtencommissie zal beide partijen horen.

Het oordeel van de klachtencommissie 
De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht met haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies.

De klachtencommissie zendt een kopie van haar oordeel aan de klager

Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.

Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.

Het oordeel van de eerder genomen onafhankelijke derde (The Law Factor) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Bewaartermijn

Het gehele dossier van de klachtenbehandeling wordt 10 jaar gearchiveerd.

Vertrouwelijk

De klacht en  uw privacy gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

    

Copyright SAGHO Academie 2017 -