Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde

Vraag een gratis studiegids aan.

Examenreglement Academie SAGHO

EXAMENREGLEMENT ACADEMIE SAGHO

Wanneer u deelneemt aan een klassikaal examen dan is het examenreglement van toepassing. Hieronder zetten wij de punten uit het examenreglement voor u op rij. Zo weet u precies waar u aan toe bent als u besluit bij de Academie SAGHO examen te doen. 

ARTIKEL 1. SAMENSTELLING EXAMENCOMMISSIE

1. De examencommissie bestaat minimaal uit de volgende functionarissen: 

*        Examencoördinator
*        Studiecoördinator
*        Docent

ARTIKEL 2. VERANTWOORDELIJKHEID EXAMENCOMMISSIE

1.       De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het examen en/of de examenonder­delen ligt bij de examencommissie.

2.       De examencommissie is belast met maken van de examenopga­ven en de beoordelingsnormen, alsmede met het bepalen van de uitslagen.

3.       De examencommissie draagt zorg voor het afnemen, de organisatie en een correct verloop van de examens.

4.       De examencommissie kan zich laten assisteren door examinatoren en deskundi­gen alsmede door examenleiders en surveillanten.

ARTIKEL 3. AANMELDEN

Aan het af te nemen examen kan slechts worden deelgenomen door de cursist(e) die zich uiterlijk een week van te voren als examenkandidaat heeft aangemeld. Een en ander onder voorbehoud dat er plaats is op de gewenste datum en tijd. Bij aanmelding voor een examen dient de kandidaat zo nodig de stukken waarvan de examencommissie overlegging verlangt, in te dienen. 

ARTIKEL 4. ANNULEREN OF VERPLAATSEN

Indien de cursist(e) na aanmelding voor een examen toch afziet van deelname, dan kan hij tot twee weken voor de gekozen examendatum annuleren en een alternatieve examendatum kiezen. Annuleert of wijzigt de cursist(e) zijn deelname aan het examen binnen 14 dagen voor de gekozen examendatum, dan worden de kosten voor het oorspronkelijk gekozen examen in rekening gebracht.

 ARTIKEL 5. FREQUENTIE, DATA EN PLAATS

1.       Het examen wordt driemaal  per jaar afgenomen.

2.       De examencommissie bepaalt de data waarop en de plaatsen waar de examens  worden afgenomen.

3.       De kandidaat die zich voor een examen aanmeldt, ontvangt minimaal 1 maand van tevoren informatie over:
a. de datum waarop en plaats waar het examen zal worden afgenomen
b. het tijdstip van aanvang en de duur van het examen
c. een opgave van de eventueel toegestane hulpmiddelen

ARTIKEL 6. LEGITIMATIE

1.       De kandidaat legitimeert zich desgevraagd, voor elke examenzitting, door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

1.       De examenopgaven worden met de vereiste zorg voor geheimhouding ontwikkeld en na vermenigvuldiging in enveloppen bewaard. Op de enveloppen wordt aangegeven het examenonderdeel waarop de inhoud betrekking heeft.

2.       De enveloppen met de opgaven worden tijdig ter beschikking gesteld aan de examenleider.

3.       De examenleider draagt er zorg voor dat deze enveloppen met de vereiste geheimhouding worden bewaard tot tenminste 5 minuten voor de aanvang van het examenonderdeel.

ARTIKEL 8. EXAMENOPGAVEN

1.       De envelop met examenopgaven wordt door de kandidaten geopend in bijzien van de examenleider geopend. De kandidaat tekent voor juist ontvangst.

2.       De examenopgaven worden op het daarvoor bepaalde tijdstip aan de kandidaat uitgereikt.

3.       De kandidaat dient de examenopgaven, inclusief eventuele bijlagen, na afloop van het examenonderdeel weer in te leveren. Hier tekent de kandidaat af dat het gemaakte examen is ingeleverd.

ARTIKEL 9. UITWERKING EN HULPMIDDELEN

1.       De examenonderdelen dienen uitsluitend te worden uitgewerkt op het door de examencommissie beschikbaar gestelde uitwerkpapier of andere middelen.

2.       Het gebruik van andere dan door de examencommissie voorgeschreven of toegestane hulpmiddelen is verboden.

ARTIKEL 10. EXAMENLEIDER EN SURVEILLANTEN

1.       Per locatie is een examenleider aanwezig tijdens de examens. De examen­leider kan worden bijgestaan door een of meer surveillanten.

2.       De kandidaten maken het examenwerk onder zodanig toezicht, dat in het examenlokaal tenminste één surveillant per 30 kandidaten aanwezig is.

ARTIKEL 11. Thuisexamen

1.       Voor het thuisexamen geldt dat de cursist(e) het thuisexamen binnen 7 dagen na dagtekening retourneert aan de docent(e).

2.       De uitslag en beoordeling van het thuisexamen valt onder het algemene examenreglement.

3.       Wanneer het thuisexamen met een voldoende wordt afgerond behaald de cursist(e) een getuigschrift.

ARTIKEL 12. BEOORDELING

1.       De examinatoren maken bij de beoordeling van het examen gebruik van de door de examencommissie vastgestelde beoordelingsnormen.

2.       De beoordeling van een schriftelijk examen of examenonderdeel wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10, dan wel door middel van de aanduiding voldoende/onvoldoende.

3.       Indien sprake is van afronding tot een cijfer geldt de volgende regel:
           - bij 0,5 punten of meer wordt naar boven afgerond
           - bij minder dan 0,5 punten wordt naar beneden afgerond.

ARTIKEL 13. BEOORDELINGSNORMEN

De meest voorkomende toetsvorm van het klassikale examen van de Academie SAGHO zijn minimaal 60 opvragen. Dat betekent dat de kandidaat minimaal 60% van het totaal aantal vragen juist beantwoord dient te hebben om een voldoende te behalen (het cijfer 6 of hoger). Bij minder dan 60% goed beantwoorde vragen, behaalt de kandidaat een onvoldoende (het cijfer 5 of lager). 

Rekenvoorbeeld:
Een klassikaal examen bestaat doorgaans uit 60 openvragen. Dat betekent dat de grens voldoende/onvoldoende bij 36 goede antwoorden ligt (60% X 60 vragen = 36). Bij 36 of meer goede antwoorden behaalt de kandidaat een voldoende en is hij geslaagd, bij 35 of minder goede antwoorden behaalt de kandidaat een onvoldoende en is hij gezakt.

 ARTIKEL 14. RESULTAAT EN DIPLOMA

1.       Als de cursist(e) het examen met goed gevolg heeft afgelegd dan komt hij in aanmerking voor het diploma.

2.       Is het resultaat onvoldoende, dan ontvangt de student hiervan een verklaring en kan hij zich aanmelden voor een herexamen.

ARTIKEL 15. BEPALING VAN DE UITSLAG

1.       De uitslag van een examen(-onderdeel) wordt vastgesteld door de examencommissie.

ARTIKEL 16. MEDEDELING EXAMENUITSLAG

1.       De uitslag van een examenonderdeel wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na het afleggen van het examen, schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld.

ARTIKEL 17. DIPLOMA

1.       De kandidaat ontvangt voor een met voldoende resultaat afgelegd examen­ een diploma, op voorwaarde dat het lesgeld en het examengeld is voldaan.

2.       Het diploma wordt ten minste door een van de leden van de examencommissie ondertekend.

ARTIKEL 18. INZAGERECHT

1.       Gedurende een termijn van vier weken, die aanvangt op de dag na bekend­making van de uitslag van een examen, kan degene die het examen heeft afgelegd, schriftelijk verzoeken inzage te krijgen in zijn beoordeelde examen­                   werk, de opgaven en de beoordelingsnormen.

2.       Plaats, tijdstip en wijze van inzage worden door de Academie SAGHO in overleg met de kandidaat bepaald.

ARTIKEL 19. BEROEPSMOGELIJKHEID

1.       Elke kandidaat kan bij het secretariaat van de Academie SAGHO beroep aantekenen tegen beslissingen van de examencommissie en/of examinatoren­­. 

2.       Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen 5 dagen na toezending van de uitslag.

 ARTIKEL 20. ARCHIVERING

1.       Het schriftelijk examenwerk, een volledige set examenopgaven en de beoordelingsnormen worden gedurende zes maanden na afloop van het examenonderdeel bewaard in het archief van de Academie SAGHO.

2.       Van elke kandidaat blijft het bij het examenonderdeel behaalde cijfer en de uitslag gedurende een termijn van 10 jaar bewaard in het archief van de Academie SAGHO.

3.       In geval van een beroepsprocedure dient het schriftelijke examenwerk bewaard te blijven tot tenminste het einde van de beroepsprocedure, dat wil zeggen tot er sprake is van een voor alle partijen bindende uitspraak.

ARTIKEL 21. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

1.       De Examencommissie kan een kandidaat, die in bijzondere omstandigheden ver­keert, toestemming verlenen om één of meer examenonderdelen af te leggen op een andere locatie dan de algemeen vastgestelde.

2.       De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat een kandidaat een examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat.

ARTIKEL 22. ONREGELMATIGHEDEN

1.       Indien een kandidaat zich ten aanzien van de examinering aan enige onregel­matigheid schuldig maakt, kan hem de (verdere) deelname aan het examen worden ontzegd. Wanneer het bedrog of enige andere onregelmatigheid                 pas na afloop van het examenonderdeel wordt geconstateerd, kan de kandidaat het diploma worden onthouden of het reeds uitgereikte exemplaar worden teruggevorderd.

2.       Indien wordt besloten tot uitsluiting van de kandidaat, dan wel onthouding of terugvordering van het diploma, doet de voorzit­ter van de Examencommissie, de kandidaat gehoord en onder opgave van gronden, daarvan schriftelijk                 mededeling aan de kandidaat en wijst hem op de beroepsmogelijk­heid.

ARTIKEL 23. SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een onmid­dellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de directie van de Academie SAGHO.

 

Copyright SAGHO Academie 2017 -