Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde

Vraag een gratis studiegids aan.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Academie SAGHO BV, gevestigd te Amersfoort

 Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle door verkoper gedane aanbiedingen en van alle door verkoper af te sluiten overeenkomsten. De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

 Artikel 2 - Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens voorzover zulks schriftelijk anders is vermeld door verkoper. Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling van cursus en/of opleiding zijn voorbehouden. Actuele informatie hierover is telefonisch verkrijgbaar.

 Artikel 3 - Aanvullingen, wijzigingen

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zen/of via SAGHO website zijn aangegaan.

 Artikel 4 - Prijzen

4.1 Prijswijzigingen voorbehouden. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen die verkoper hanteert op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Actuele informatie over prijzen is telefonisch verkrijgbaar.

4.2 Alle prijzen zijn inclusief standaardverpakking en verzendkosten, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders vermeldt door verkoper. Bijzondere verzendkosten (bv. buitenland) komen steeds voor rekening van koper.

 Artikel 5 - Levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af verkoper”.

5.2 Koper is verplicht de cursus en/of opleiding bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening worden gebracht.

 Artikel 6 - Levertijd

6.1 De levertijd wordt door verkoper naar beste weten opgegeven, doch is nimmer bindend en geldt voor verkoper niet als fatale termijn. Indien geen levertijd is overeengekomen, moet verkoper de cursus en/of opleiding leveren binnen een redelijke termijn.

6.2 De levertijd kan bovendien worden verlengd met de tijd dat koper te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag.

 Artikel 7 - Overmacht

7.1 Indien verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de cursus en/of opleiding kan leveren, heeft hij het recht om naar zijn keuze de levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval voordoet als in de vorige volzin beschreven, is koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van verkoper kan worden gevergd. Als overmacht aan de zijde van verkoper zal in ieder geval gelden oorlog, oproer, natuurrampen (zowel betreffende fabrieken waarvan verkoper zijn cursus en/of opleiding betrekt, als betreffende bedrijfspanden van verkoper zelf) en de situatie waarin verkoper door zijn toeleverancier niet van de betreffende cursus en/of opleiding voorzien wordt, ongeacht of zulks veroorzaakt wordt door overmacht aan de zijde van de toeleverancier. Eén en ander geldt overigens met dien verstande, dat verkoper bereid is in zulke gevallen met koper te overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doelhebben schade voor zowel verkoper als koper zoveel mogelijk te voor komen of te beperken.

 Artikel 8 - Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen alle facturen betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Na het verstrijken van bedoelde termijn is koper van rechtswege in gebreke en is koper over het factuurbedrag of over het niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd.

8.2 Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur of een gedeelte daarvan, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 125,- euro per factuur.

8.3 Indien koper met tijdige betaling van een opeisbare vordering jegens verkoper in gebreke is, heeft verkoper het recht de verdere uitvoering van alle met koper lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied of deze geheel of ten dele te ontbinden en zal verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen.

8.4 Maandelijkse betaaltermijnen dienen per omgaande te worden voldaan, wanneer de betaallink aan de koper is verzonden. Wanneer de koper in gebreke blijft zal de opleiding worden bevroren. Inhoudende dat de koper geen gebruik kan maken van de aangeboden huiswerkbegeleiding.

De achterstand dient per omgaand te worden ingelopen en verdere achterstand dient voorkomen te worden. Bij twee maandelijkse termijnen achterstand heeft de verkoper het recht de opleiding te beëindigen en de gehele resterende som van de opleiding opeisbaar te stellen.  Het opnieuw opstarten van de opleiding is dan niet meer mogelijk. De koper zal indien gewenst zich op nieuw moeten inschrijven voor de gewenste opleiding. 

Artikel 9 - Copyright en Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper geleverde cursus en/of opleiding, totdat de koopprijs voor al deze cursus en/of opleiding geheel is voldaan.

9.2 Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekort schieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.

9.3 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde cursus en/of opleiding met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging en verlies van de cursus en/of opleiding gaat op koper over onmiddellijk na levering van de cursus en/of opleiding.

9.4 Zolang de eigendom van de geleverde cursus en/of opleiding niet op koper is overgegaan, mag deze de cursus en/of opleiding niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het navolgende lid.

9.5 Het is koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde cursus en/of opleiding in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen, tot aan de datum van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van koper. Bij verkoop op krediet is koper verplicht een eigendomsvoorbehoud overeen te komen conform het bepaalde in dit artikel.

9.6 Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekort schiet of verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekort schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde cursus en/of opleiding naar zijn keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt verkoper hierbij reeds nu voor als dan om het terrein en/of het perceel waar de cursus en/of opleiding zich bevinden te betreden teneinde deze cursus en/of opleiding te kunnen terugnemen.

9.7 Op alle gebruikte leermiddelen van SAGHO zit kopijrecht. Het lesmateriaal mag door cursisten niet worden vervreemd of worden doorverkocht aan derden. 

 Artikel 10 - Reclame en uitsluiting / beperking aansprakelijkheid

10.1 Indien koper van mening is dat de geleverde cursus en/of opleiding niet voldoen aan hetgeen terzake was overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van de ondeugdelijkheid van de geleverde cursus en/of opleiding, binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de cursus en/of opleiding. Mochten de afgeleverde cursus en/of opleiding onverhoopt niet voldoen aan hetgeen was overeengekomen, dan zal verkoper, te zijner keuze, de geleverde cursus en/of opleiding - na terugontvangst in originele staat - vervangen door gelijkwaardige nieuwe cursus en/of opleiding, hetzij billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde cursus en/of opleiding, na terug ontvangst in originele staat. Verkoper is niet gehouden tot enige andere verplichting

dan die in de vorige volzin omschreven. De ondeugdelijkheid van de geleverde cursus en/of opleiding kan nimmer, ook niet wanneer dit ingevolge dit artikellid tijdig ter kennis van verkoper is gebracht, aanleiding geven aan koper tot opschorting der betaling van eerdere leveringen of van nog te geschieden leveringen of tot annulering van de koopovereenkomst door koper.

10.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade door koper geleden tengevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde cursus en/of opleiding, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens verkoper. In ieder geval is de aansprakelijkheid van verkoper jegenskoper, uit welken hoofde dan ook, altijd beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde cursus en/of opleiding.

 Artikel 11 - Uitsluiting productaansprakelijkheid verkoper

Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden terzake van door verkoper aan koper geleverde cursus en/of opleiding, waardoor derden schade mochten hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

 Artikel 12 - Ontbinding

Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van koper, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper te zijner keuze het recht, zonder enige ingebrekestelling, de uitvoering van alle met koper gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd verkopers recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering welke verkoper ten laste van koper heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

 Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 Artikel 14 - Bevoegde rechter

Alle geschillen terzake van of naar aanleiding van overeenkomsten en/of het overige in deze voorwaarden bepaalde, tussen verkoper en koper, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepaling. Ongeacht het bepaalde in de vorige volzin is verkoper altijd bevoegd geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn, indien het in de vorige volzin bepaalde niet tussen partijen zou gelden.

Artikel 15- Bedenktermijn

De koper heeft een bedenktermijn van 14 dagen na aankoop. Wanneer de koper beslist binnen de 14 dagen af te zien van de bestelde opleiding dient de koper dit kenbaar te maken aan de verkoper. De koper dient de reeds ontvangen goederen aan de verkoper te retourneren alvorens er restitutie van gelden kan plaats vinden.  

Artikel 16 - Tussentijdse beëindiging 

Is alleen mogelijk wanneer u de opleiding afneemt in maandelijkse termijnen. U dient uw opzegging schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Na ontvangst van uw tweede leszending kunt u met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden (2 leszendingen), uw studie tussentijds beëindigen. Bij voortijdige beëindiging dient u het lesgeld over de opzegtermijn en de door een tijdelijke stop niet afgenomen lessen alsmede het achterstallige lesgeld, binnen acht dagen te voldoen, waarna uw beëindiging definitief wordt.

Artikel 17 - Privacy Statement

Academie Sagho heeft een Privacy Statement en handelt hiernaar. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. 

Copyright SAGHO Academie 2017 -